ارزش ها


ما به عنوان یک شرکت که تولیدات آن به طور مستقیم با سلامتی و زندگی افراد ارتباط دارد، مسئولیم تا خود را متعهد به دقت علمی رعایت اصول اخلاقی، دستیابی به نوآوریهای علمی برای داشتن فردایی بهتر و تحقق اقتصاد مقاومتی به انجام برسانیم. برای اطمینان از ارائه پیوسته محصولات با کیفیت به بیماران و مصرف کنندگان در آینده، باید به فکر محافظت از منابع طبیعی باشیم. ما اهداف جدی را در سراسر زنجیره ارزشی خود، در جهت کاهش آلودگی و ضایعات از مواد اولیه، اثرات آزمایشگاه ها و تولید در روند استفاده و امحاء محصولات توسط بیماران و مشتریان دنبال می کنیم.

در عرصه رقابت نیز متعهد هستیم که با رعایت استاندارد های اخلاقی و تکیه بر صداقت و شفافیت در رابطه با کلیه ذینفعان، جایگاه سازمان را به سمت سازمانی برتر در سطح کشور و منطقه ارتقاء دهیم.