تاریخچه


شرکت سهامی خاص احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه مشهد – چناران – قوچان در تاریخ 1396/03/13 به ثبت رسیده و رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است