مدیر عامل / هیأت مدیرهنام و نام خانوادگی                                             سمت
مهندس عباس علی آبادی                           رئیس هیئت مدیره      
دکتر نیما ملائی                                   نایب رئیس هیئت مدیره    
مهندس علیرضا دباغی                       مدیرعامل و عضو هیئت مدیره